KOP26: Holko woni yi'ande afriknaaɓe tawtoraaɓe e ndee jonnde?

Hito 10:00
Kop26, mooɓondiral Glasgow
Kop26, mooɓondiral Glasgow AP - Alastair Grant

E oo ɗo taskaram men hannde en yewtay ko yowitii e ngal tummbondiral adunyankowal waɗungal Glasgow, to Ekoos, tawi faandaare maggal ko haɓugol  waylo-waylo weeyo. Ngal mooɓondiral  kop 26 ommbaama e ndee yontere feƴƴunde. Leyɗe 200 tawtoraaɗe e maggal ɓamii nanondiral no tawaa e ɗum  yaawnugol hare faade e nguleeki weeyo. Hay si tawii hikka woodii leyɗe ɗe jaɓaali taweede kono ngal timmii e jam. Holko woni yi'ande afriknaaɓe tawtoraaɓe e ndee jonnde? Ko Ahmed Seeku JALLO woni koɗo men, ko kanko arɗii fedde daraniinde haɓugol mbayliigu weeyo to Mali. Ko aɗii ɗum en keɗoto jantoore Umaar Mammadu Sow e ko faati e paamondiral e ngal tummbondiral. En joofiniray  konnguɗi Aysatu Juuf, gooto e dariiɓe no balle heɓɓora fii haɓɓugol waylo waylo weeyo e nder Afrik.Ɗum non bismilla mon.

Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa