Kiwal taariindi

Holko mbayliigu weeyo battinta e ngurdam egga-hoɗaaɓe e nder Sahel? [Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Saakitaama ñannde :

Mussiɓe tedduɓe on salminaama on bi'aama kadi bismilla e kiiwal taarindi ɗoo e Rfi Fulfulde. E oo ɗo taskaram en yewtan  ko faati e battane mbayliigu weeyo e ngurdam egga-hoɗaaɓe ɓen e nder Sahel. Hannde oo do saha, yogga e nder ɗen leyɗeele no taskaa yimɓe eggooɓe galluuje mum hoɗoya e nokeeli goɗɗi. Holko woni sababuuji ɗum e holko ɗum waawi battinde? Ngam yewtude e dow ɗee ɗoo toɓɓe en bismoto Aamadu Bukari, Malinaajo ardinooɗo eɓɓoore "Unesco"  no wi'ee  Yaaral Deggal, ko ko yowitii e lumbugol daabeeji ɗin  e nder Sahel. Ko adii ɗum en keɗoto jantoore nultondiraaɗo RFI Fulfulde to Boobo Julaaso, Yaya Demmbo Tammbura. O yewtidii e woɓɓe e durooɓe e remooɓe  ko faati e sababuuji eggugol ɓee egga-hoɗaaɓe. En njoofniray yewtere nden konnguɗl Hinndu Umaru Ibrahim debbo pullo jeyaaɗo e mboororo'en jeyaaɗo Caad, daraniiɗo hakkeeji neɗɗo haɓoowo mbayliigu weeyo e nguleeki e ardiiɗo "Afpat" fedde renndinde rewɓe e worɓe lesdi Caad. Ɗum non Bissimila mon. Abdulaay JALLO

Natal "Gilles Coulon," ittaangal e calcale nate ɗe o ƴetti noddirteeɗe «Transhumance, mobilité à risques».
Natal "Gilles Coulon," ittaangal e calcale nate ɗe o ƴetti noddirteeɗe «Transhumance, mobilité à risques». Gilles Coulon/Tendance floue
Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe