Kiwal taariindi

Musiibaaji taariindi waɗuɗi e nder ndee hitaande hikka

Saakitaama ñannde :

Hannde, taskaram men Kiwal Taariindi, en ngartay e ko ɓuri maandinde walla battinde e alhaali tariindi e nder hitaande ujune ɗiɗi e noogay e go'o ƴaɓɓiinde ndee. Gila e tummbondiral COP26 baɗnoongal Glasgow (Ekoos) fii haɓugol e waylo waylo weeyo ngoo, cumu,  ilam e waameeji, keneeli e nduluuji wondude musibaaji goɗɗi taskaaɗi e nder winndere, En ngartan ɗin fof. Ngam yewtude fii ɗum, men mbismoto Ibrahiima Koggii JALLO,hertorɗo baŋŋe taariindi. O woniino hooreejo park "Kunndara-Bajaar" hakkunde Gine e Senegaal.

Bonandaaji Tifon "rai" Filipiin [ Natal yeru]
Bonandaaji Tifon "rai" Filipiin [ Natal yeru] AP
Ndaarugol taƴe goɗɗe