Kiwal taariindi

Musiibaaji taariindi waɗuɗi e nder ndee hitaande hikka [Oo taskaram ko fillitaande]

Saakitaama ñannde :

Hannde, taskaram men Kiwal Taariindi, en ngartay e ko ɓuri maandinde walla battinde e alhaali tariindi e nder hitaande ujune ɗiɗi e noogay e go'o ƴaɓɓiinde ndee. Gila e tummbondiral COP26 baɗnoongal Glasgow (Ekoos) fii haɓugol e waylo waylo weeyo ngoo, cumu,  ilam e waameeji, keneeli e nduluuji wondude musibaaji goɗɗi taskaaɗi e nder winndere, En ngartan ɗin fof. Ngam yewtude fii ɗum, men mbismoto Ibrahiima Koggii JALLO,hertorɗo baŋŋe taariindi. O woniino hooreejo park "Kunndara-Bajaar" hakkunde Gine e Senegaal.

 Bonandaaji Tifon "rai" Filipiin [ Natal yeru] AP
Bonandaaji Tifon "rai" Filipiin [ Natal yeru] AP AP
Jeeyngal

Hiɗon waawi tawtoreede e oo taskaram ka tonngoode amen WhatsApp: 00221766441276.

Oɗon waawi kadi yiitude taskaramji amen fof e dow kelle amen Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

 Heɗoɗee men ka applikasiyon “PURE RADIO”.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa