Koɗo mawɗo

Hajja Jeynabu Komanco Jallo, winndiyanke, jimɗiyanke e hooreejo Suudu Martaba Fuuta Jaloo

Hito 25:00
Hajja Jeynabu Kumanco JALLO, winndiyanke, gimɓiyanke, taalyanke, hooreejo suudu martaba Fuuta Jaloo.
Hajja Jeynabu Kumanco JALLO, winndiyanke, gimɓiyanke, taalyanke, hooreejo suudu martaba Fuuta Jaloo. © Jeynabu Komanco JALLO

Koɗo men mawɗo hannde ko Hajja Kumanco JALLO, Winndiyanke e gimɗiyanke dillayɓe e fannuuji renndo buy.  Ko kamɓe woni hooreejo Suudu Martaba Fuuta Jaloo.