Koɗo mawɗo

Koɗo Mawɗo jaɓɓike (jaɓɓiima) Hinndu Umaru IBRAAHIIM, ko haɓanoowo mbayliigu weeyo e hakkeeji neɗɗo

Hito 25:00
Ted Talks
Ted Talks Marla Aufmuth

« Fii janngo, e miijo am, ndee saɗteende nde addi ɗum ñawu koronaawiriis, waawi waɗude kala e men hiisoo neɗaaku mum. Ɗum okkii tama’u e yaakaare. En faamii wonnde ko maa wuuriden, kala e men no juggi e goɗɗo. Ko maa wallondiren, ɗowindiren, yiitiden, senndoden ka nder ɓeynguureeji e hakkunde mofte men. Ɗum no waawa reenude cellal men e kadi taariindi men. So tawii aduna oo no jogii hakkil, hiɓe waawi fiinaade e ngii wabaawii Koronaawiriis.”  Ɗum ɗoo ko konngol Koɗo Mawɗo mo jaɓɓiɗen e kaa taskaram e atat 24/ 1ɓru/2021 e 7:35

Jeeyngal

Hinndu Umaru Ibraahiim, ko o debbo pullo mboorooro’en, jeyaaɗo Caad. Tawi himo jogii 15 nde o cinci walde makko “Fedde rewɓe fulɓe taakanɓe Caad.  Ko o daraniiɗo hakkeeji neɗɗo, ko haɓanoowo mbayliigu weeyo, mguleeki e kokke jaaliiɗe e taariindi men hannde. Ko ɓuri ɗuuɓi noogay himo yiiloo, jinnda e nder dunuyaaru fuu, ngam hollugo saɗteendeeji ɗi yimɓe taakanɓe, ɗi egga-hoɗa’en wonndi hannde. Hindu Umaru Ibraahiim woni Koɗo Mawɗo men hannde, Ko o katanteejo hooli wonnde haɓugo mbayliigu weeyo ko nder Afrik haawi fuɗɗaade.

Hinndu Umaru IBRAHIIM, daraniiɗo hakkeeji neɗɗo, haɓananɗo taariindi, weeyo.
Hinndu Umaru IBRAHIIM, daraniiɗo hakkeeji neɗɗo, haɓananɗo taariindi, weeyo. © Hindou Oumourou IBRAHIM
  • 2017 National Joografic toɗɗike mo diiseteeɗo e okkoowo pehe
  • Ko e nde hutaande kadi o heɓi Mbuuña DANNIYEL MITERAND.
  • 2018  BBC tawni mo rewɓe teemedere ɓeyditorteeɓe hakkil e nder dunuyaaru.
  • 2019,  o heɓii mbuuñaari ɓamtugol alhaali taariindi.
  • Hinndu Umaru Ibrahiim no winnde deftere inneteende: surbaajo pullo taakanjo Caad.

On jaaraama heɗiyankooɓe Koɗo Mawɗo, bismilla mon e foofo mon.

Toolii koɗo men on.