Koɗo mawɗo

Dokteer Hawa Bokar LI-TALL woni Koɗo Mawɗo RFI Fulfulde, Ko o wiɗtiyankeejo, winndiyanke, hertorɗo taariindi

Hito 25:00
Dokteer Hawa Bokar LI-TALL, winndiyankeejo, wiɗtiyanke, yewtiyanke, daraniiɗo hakkeeji neɗɗo, hertorɗo taariindi.
Dokteer Hawa Bokar LI-TALL, winndiyankeejo, wiɗtiyanke, yewtiyanke, daraniiɗo hakkeeji neɗɗo, hertorɗo taariindi. © Dokteer Hawa Bokar LI-TALL

hannde e alat 7 lewru 2ɓuru hitaande 2021 en bismiima Dokteer Hawa Bokar LI-TALL.  Debbo senegaalnajo, winndiyankoojo renndoyankeejo, wiɗtiyankooko, hertorɗo taariindi,  yewtiyanke e diiseteeɗo winndere.O winndii defte ɗiɗi hittuɗe :Gila Neene Bilqiisa haa hewta Mishel Obama ( rewɓe afriknaaɓe, njaambarɓe walla ŋanaaɓe hanki e  hannde. E ley ndayku gollal Sheykh Anta JOOP.Jokkitagol teddingol walla sunningol rewɓeHawa Bokar LI-TALL,   yiiliki ko heewi e leyɗeele, o yiidii ko heewi e hooree dunuyaaru, hooreeɓe dente winndere, jimooɓe, ñeeñuɓe e fijooɓe balon.O okkaama mbuuñaaji heewuɗi, ɗoo e senegaal, e nder Afrik. O heɓii kadi mbuuñaaji winndere.Koɗo mawɗo men hannde, rewii ka ɗuuɗi, waɗii golleeji heewiɗi. So em wi’ii e limtayɗi fow yonta kaa famɗay.- Mbuuñaari Ɓural  Afrik Antiiy 2019- Mbuuña Guwerneer kuuɓal Kanada 2005- Ceedaagu CI-AF Burkina Faso 2014.Ka raɓɓingol, no timmi sappo mbuuñaaji e ceedaaguuji ɗi o teddiniraa.Holko woni ngal Ñallal aduyankowal ngam liddaade walla haɓude teddingol rewɓe. Ko honɗum woni ngal ñallal? Gila holnde hingal woodaa ?Hol e caɗeele ɗum addanta rewɓe rewnaaɓe e ngol laawol  to baŋŋe cellal ? Holno ngurdam maɓɓe woniri ?Holko o loowi e nder defte makko. Holko woni cofte makko?O aran ɗoo o jaaboo denndaangal ɗee toɓɓe.Bismilla makko e kaa taskaram.Toolii mon e heɗiyankooɓe tedduɓe ka yewtere nden