Koɗo Mawɗo Ko Aagibu Sow lollirɗo Mo Kuletee : Ɗemɗiyankeejo, winndiyanke, jannginoowo

Hito 25:00
Aagibu Sow, jeyaaɗo Gine.  Suka toowa-ganndaljo. Ɗemɗiyankoojo, jannginoowo, gimɗoowo, taaloowo walliffiɗo defte 8.
Aagibu Sow, jeyaaɗo Gine. Suka toowa-ganndaljo. Ɗemɗiyankoojo, jannginoowo, gimɗoowo, taaloowo walliffiɗo defte 8. © Aagibu Sow

Koɗo Mawɗo jaɓɓike Aagibu Sow, jeyaaɗo Gine. Ko o suka toowa-ganndaljo. Ɗemɗiyankoojo, wnndiyankeejo, jannginoowo, gimɗoowo, taaloowo. Himo wallifii ko heewi e fannuuji no jeyaa e ɗin, taali, miili, janti, maaginaaku, helmeedi gannde kese. Ɗum ko battane ñallal adunuyankowal hertinanaangal taali, ñannde 20 lewru tataɓuru.

Jeeyngal

 Heɗiyankooɓe tedduɓe, mi salminii on salminaango enɗam e pulaaku.

Taskaram Koɗo Mawɗo no jaɓɓii Aagibu Sow, jeyaaɗo Gine. Ko o suka toowa-ganndaljo. taaliyankeejo, ɗemɗiyankoojo, jannginoowo, gimɗoowo. Himo wallifii ko heewi e fannuuji: miili, janti, maaginaaku, helmeedi gannde kese.

En jaɓɓike mo ɗoo hannde e battane ñallal adunuyankowal hertinanaangal taali, ñannde 20 lewru tataɓuru.

Koɗo men on ko teral mawngal Agipelen. Fedde jannginaynde ɗemngal Fulfulde Gine, winndaynde saaka defte e ngal ɗemngal. Hinnde firta kadi defte jannginirɗe fayɓe e ɗemngal Fulfulde.

E nder yewtere men Ceerno Aagibu Sow artay e denndaangal ɗee toɓɓe. Koɗo men no winndi deftere taali mawnde, nde o innitiri Taali Fuuta Jaloo. Ko honɗum o loowi e mayre? Ko woni nafa taali? Ko honno taalol wallifortee, no ngol ñiɓirtee?

O jaaboto denndaangal ɗee lamnde.

 Toolii mon ka maakodal men.

Bismilla koɗo men non.