Porofeseer Mammadu Njaay: Taariika Fuladu. Jeeydigla hakkunde Fulfulde e ɗemɗe darwiidiyankooje...

Hito 25:00
Porofeseer Mammadu Njaay, ɗemɗiyankeejo, jannginoowo UCAD Dakar
Porofeseer Mammadu Njaay, ɗemɗiyankeejo, jannginoowo UCAD Dakar © Pr Mammadu Njaay

Koɗo Mawɗo : Porofeseer Mammadu Njaay, ɗemɗiyankoojo, jannginoowo to duɗal mawngal Sheykh Anta Joop Dakar. Men haalidii e makko toɓɓe ɗiɗi. Toɓɓere no faati e deftere makko no innee: Gila Malal BAH haa Alfaa Moolo BAALNDE, taariika Fuladu janteteeɗo. Toɓɓere ɗiɗaɓere ko fii wiɗto makko ko faati e jeydigal hakkunde Fuldulde e ɗemɗe darwiidiyankooje.

Jeeyngal

Koɗo mawɗo mo jaɓɓiɗen hannde Porofeseer Mammadu Njaay ko wiɗtiyankejo jannginowo ɗemɗiyankaagal walla ganndal ɗemɗe to duɗal mawngal cheikh Anta Joop Dakar.

  O winndii deftere taariika nde o innitiri "Gila Malal BAH haa Alfaa Moolo Baalnde". O aray ɗoo o finsitana en ko o loowi e mayre. Pr Njaay ko o wiɗtiiɗo e dow jeeydigal hakkude ɗemngal fulfulde e ɗemɗe darwiidinkooje, o yewtay em ko o taskii e nder ngoo wiɗto makko.

 Heɗiyankooɓe, gila hannde ko min e Aisha Sow lomtondirta e kaa taskaram.  Hiɗen wi’a mo bismilla.

Ko saɗi mon ko toolii! Bismilla koɗo men on.