Koɗo mawɗo

Me Aminata Jawaadu BARI woni Koɗo mawɗo RFI Fulfulde

Hito 25:00
Me Aaminata Jawaadu BARI, nooteerjo, ɓiɗɗo Bari Jawaadu dawroyankeejo waranooɗo Kambuwaro Gine
Me Aaminata Jawaadu BARI, nooteerjo, ɓiɗɗo Bari Jawaadu dawroyankeejo waranooɗo Kambuwaro Gine © Me Aaminata Jawaadu BARI

Tedduɓe heɗiiɓe RFI Fulfulde on calminaama on yettaama. Bisimilla mon e kaa taskaram  Koɗo Mawɗo. Koɗo mawɗo men haande ko Meeter Aminata Jawaadu  BARI, debbo gadiiɗo wonde nooteerjo Gine. Ko winndiyankeejo, o winndii defte keewɗe no tawaa e den: piiji ngurdam, nduluuru... e defete goɗɗeO aran ɗoo, o haalana en golle makko e ko loowi e nder ɗee defte makko.