Maam Wuuri Cuubu senegalnaajo laatinoowo sinemaa woni Koɗo Mawɗo RFI Fulfulde

Hito 25:00
Koɗo Mawɗo
Koɗo Mawɗo © RFI

Koɗo men mawɗo hannde e kaa taskaram  Koɗo Mawɗo ko Maam Wuuri Cuubu. Jaayndeyanke, debbo laatinoowo dokimanteerji. O tawtoraama koolol Fespako to Wagadugu Burkina Faso.En njeewtidan e makko ko faati e alhaali sinema e nder Afrik.