Koɗo men hannde

Wargo ɓii-leydiiɓe Niijeer Moodibbo Gali SIISE

Hito 04:17

Hertiyankeejo kisal e kiwal leyɗe. ko kanko woni koɗo kabaaruuji men e battane ɗee fiyanɗe walla hawanɗe waɗuɗe Niijer.