Koɗo men hannde

Ñaawoore Jooma jawdiijo walla galo BENY STEINMETZ

Hito 04:45
Miliyaderjo jeyaaɗo Fransi e Israa'el Beny Steinmetz
Miliyaderjo jeyaaɗo Fransi e Israa'el Beny Steinmetz REUTERS/Ilan Assayag

Koɗo men hannde ko Aamadu BAH, Teral sociyete siwil Gine. Mojobere makko no daranii hakkeeji ginenaaɓe tampirɓe sabu jasugol walla irtugol oogirɗe. Oo jooma jjawdiijo, wi'eteeɗo Beny Steinmetz, ñawaama Suwiis, o fawaama duuɓi jowi kaso. Ɗum ko battane ngeenaari ndi o yeenunoo hooreeɓe Gine fewndo laamu Lansana KONTE. Aamadu BAH, katanteejo waɗii taskaare makko e ndee ñaawoore e dow faandu Ibrahiima Timmbi BA.