Koɗo men hannde

Senegaal: Mammadu Mustafa Njaay, jaayndeyanko no taskoo piilol Usmaan SONKO

Hito 04:48
Mammadu Njaay, Jaaundeyankoojo, taskotooɗo kabaaruuji
Mammadu Njaay, Jaaundeyankoojo, taskotooɗo kabaaruuji © Mammadu Njaay

Koɗo men hannde ko Mammmadu Mustafa Njaay, taskotooɗo kabaruuji. Alhaali oo ludinyankeejo Senegaal, wi'eteeɗo Usmaan SONKO tuumiraaɗo doolugol debbo, haalaaji heewɗi yewtaama e ley ɗum. So Usmaan SONKO fawa kaso, ko honɗum e battane ɗum waɗata e laamu potal Senegal? Ibrahiima Timmbi BAH yewtidii e Mustafaa Njaay.