Senegaal: maayde Coon SEKK addanii leydi sunaare mawnde, Baaba Maal no seeditoo

Hito 04:34
Baaba Maal, 18 go'aɓuru 2016.
Baaba Maal, 18 go'aɓuru 2016. RFI

Coon SEKK, ko naalankeejo senegalnaajo anndaaɗo e nder aduna. O maayii hanki e alat 14/2ɓuru 2021. O maayiri duuɓi 66 to labtaani (safrorde) FAN Dakar. Hino tawananoo e yimooɓe ɓurɓe e darjude Senegaal walla Afrik. Mayde Coon SEKK addanii dillooɓe to baŋŋe pinal sunaare mawnde, tintinii Baaba Maal, njaatigiijo makko. Baaba Maal no yilto e maayde oo weldiiɗo makko e faandu Ibrahima Timmbi BAH.