Koolol taali e tinndi Wagadugu Burkina Faso

Hito 04:53
Koɗo men hannde
Koɗo men hannde © Studio Graphique FMM

Koɗo men hannde ko Yuusuf JALLO, hertorɗo tinndi e taali. Koolol taali fuɗɗike hanki jemma Wagadugu laamorngo Burkina Faso. Ibrahiima Timmbi BAH e Yuusuf JALLO no yewtida no tinndi e taali fewndori hannde e ko faati e nafoore majji. Heɗoɗen ɓe.