Fedde MDT waɗii tefoore alhaali kasaaɓe Gine

Hito 04:53
Meeter Mammadu Alfa Mariyama JALLO hooreejo Fedde MDT waɗunde tefoore alhaali kasaaɓe Gine
Meeter Mammadu Alfa Mariyama JALLO hooreejo Fedde MDT waɗunde tefoore alhaali kasaaɓe Gine © Meeter Mammadu Alfa Mariyama JALLO

Koɗo men hannde ko Meeter Mammadu Alfaa Mariyama JALLO, laabiyankeejo jeyaaɗo e fedde daraniinde hakkeeji neɗɗo, no wi’ee MDT. Ndee fedde makko  waɗii tefoore e hoore kosaaɓe Gine. Ciimtol ngol ɓe yaltini ngol hollii hakkeeji kasaaɓe ɓen teddinaaka. Meeter Mammadu Alfaa Mariyama JALLO no jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH