Koɗo men hannde

Ko honɗum accitugol Laurent GBAGBO e Charles BLE GUDE caggal duuɓi 10 kaso battinta CPI?

Hito 04:44
Meeter Haamidu BARI hooreejo fedde daraniinde CPI Gine
Meeter Haamidu BARI hooreejo fedde daraniinde CPI Gine © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Meeter Elhajji Haamidu BARI, laabiyankeejo, wonɗo hoore salndu CPI Gine. Suudu ñaawirdu winndere, CPI tabbintini accitugol "Laurent Gbagbo", e Charles Ble Gude, caggal duuɓi ɗuuɗuɗi kaso.  Ko honɗum e batteeji ndee ñaawoore waɗata e hoore CPI? Ibrahiima Timmbi BAH no yewtida e Meeter Elhajji Haamidu BARI.