Koɗo men hannde ko Mammadu Juhe BAH jeyaaɗo UGAVA

Hito 05:12
Mammadu Juhe BAH - UGAV
Mammadu Juhe BAH - UGAV © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Mammadu Juhe BAH tawaaɗo e fedde wi’eteende yiɓɓe toowuɓe immiiɓe darii ngam accinngol fitinaaji e nder Afrik UGAVA. Nden walde ko daraniinde kiwal taariindi. Dental Global Forest Watch holli e nder ciimtol, ko ɓuri miliyonaaji nayi hektaar  buruuji walla laddeeji bonnaama e ndee hitaande ƴaɓɓiinde. E faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH, Mammadu Juhe BAH no hollaa yi'ango makko e ngol ciimtol.