Gin: E nder oogirɗe kaŋŋe, no heewi nde yiwanɗe waɗata, yimɓe heddoo e mum

Hito 04:55
Ibrahiima Bah,
Ibrahiima Bah, © RFI FULFULDE

Koɗo men hannde ko Aamadu Bah, tawaaɗo e pelle renndo Gine. Himo hertori Oogirɗe. Gine no heewi nde yimɓe maayata ka kaŋŋe asetee. Ko woni sabaabe ɗum ko anngal teddinndol sariya. Ko ɗum holli Aamadu Bah. Himo jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.