Taskaare: Ahodal konu e teknik siifaangal hakkunde Gine e Senegaal

Hito 04:49
Mammadu Njaay, Jaaundeyankoojo, taskotooɗo kabaaruuji
Mammadu Njaay, Jaaundeyankoojo, taskotooɗo kabaaruuji © Mammadu Njaay

Koɗo men hannde ko Mammadu Njaay, taskotooɗo kabaaruuji.  Gine e Senegaali fiɓii ahodal ngam hiwgol keeri maɓɓe. Ɗum ko caggal nde Konaakiri uddi keeri mum sabu Alfa Konnde laamɗo Gine no tuumi jooɗiiɓe Senegaal faggitaade bone leydi Gine. Mammadu Njay no taskoo ngal kawral alhaali e faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH.