Holko Afrik waawi dañude e ngoo fijo Olempik (JO) hella mbuuña?

Hito 04:48
Pegge walla kurunndaaje Olempik. ñannde mooɓondiral uddital fijo ngon  23 7ɓuru 2021 to estade olempik
Pegge walla kurunndaaje Olempik. ñannde mooɓondiral uddital fijo ngon 23 7ɓuru 2021 to estade olempik Dylan MARTINEZ POOL/AFP

Koɗo men hannde ko Suley Cooyel FAAL, jaandeyakeejo fowtiiɗo, o woniino kadi latoowo balon. JO, fijindaaruuji yowitiiɗi e coftal ɓalli fuɗiki e ndee yontere faltiinde Tokyo Japon. Afrik no jogii atletiiɓe walla ƴaanuɓe heewɓe ton. Ko honɓe waawata dañude mbuuñaa walla medayuuji hikka? Suley Cooyel FAAL na jaabo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.