Cimtol: "AFROBAROMETTRE" waɗii wiɗto e dow alhaali baasal e nder leyɗe 34 Afrik

Hito 05:10
Aliiw BARI, Afrobaromeeter
Aliiw BARI, Afrobaromeeter © Studio Graphique FMM

Koɗo men hannde ko Dokteer Aliiwu Bari, golloowo e Mojobere wiɗtotoonde noddirteende "Afrobametre". Nden waɗii wiɗto e dow alhaali baasal e nder leyɗe 34 Afrik. Ndee tefoore no holli wonnde gila hitaande 2005 haa hitaande 2015 Afrik yahruno yeeso ka baŋŋe faggudu. Kono ɗii duuɓi gaaninji ɗoo, tammpere nden ɓeydike.  Dokteer Aliiwu Bari no firta ngol ciimtol e faandu haala Ibrahiima Timmbi BAH.