Ambarka Siise ardiiɗo sendika ñawooɓe Mali woni Koɗo Men Hande

Hito 04:53
Koɗo men hannde
Koɗo men hannde © Studio Graphique FMM

Koɗo kabaruuji ɗii hannde ko Ambarka Siise ñaawoowo, malinaajo gooto e ardiiɓe fedde bammbanayɓe ñawooɓe ɓen Mali, ɗum woni sendika majistra'en. Kanko e Abdullay JALLO ɓe yewtii e ko faati hakkunde ñawooɓe ɓen e ɓiɓɓe leydi Mali. Ɗum non ko caggal nde o alhaali Umar Samake hooreejo konu "Forsat" fawaa jaɓi rutaade e suudu kaso.  Holko saabi seppooji no waɗee ngam hollude mettu-ɓernde maɓɓe tuma nde kummaluujo walla ceerno kummaluujo noddaa ka cuuɗi ñaawirɗi? Heɗoɗen Ambarka Siise e faandu haala Abdullay JALLO