Ko honɗum pelle renndo (sosiyete siwil) habbi e kawral maɓɓe e Kolonel Mamadi Dummbiya?

Hito 05:04
Ibrahiima Balayaa Jallo ardiiɗo fedde renndo wi’eteende Forum Ciwil Gine
Ibrahiima Balayaa Jallo ardiiɗo fedde renndo wi’eteende Forum Ciwil Gine © RFI FULFULDE/Ibrahiima Balayaa Jallo

Hooreejo fedde koonunkooɓe Gine CNRD Letinan Kolonel Mamadi Dummbuya fuɗiima yewtidude e ɓiɓɓe leydi ndin ngam ndaarude no ɓe darnirta laamu hakkundewu caggal nde laamu Alfa Konnde liɓaa. Hannde o fottay e pelle ɗe wonaa laamuyankooje caggal nde o fotti hanki e pelle dawro politiki. E ɗen jeewte e kawre woni yewtere IBrahima Balayaa JALLO jeyaazo e dinngiral siwil ka faandu haala Abdullay JALLO.