Koɗo men hannde

Benen: Meeter Wurahi Idriisa Sammbo no ɓanngina ko woni e oo sariya newnuɗo bonnugol deedi wootaaɗo

Saakitaama ñannde :

Benen: Gila sariya rewnanɗo rewɓe bonnugol deedi wootaa to suudu sarɗinkooru, wennjondiral mawngal no dabbi hakkunde ɓiɓɓe leydi. Gila ɗum sarɗinkooɓe e tere laamu nguu no jalkitee e kadi no ŋiñee.Ngam ɓeyɗude faamude ko woni e nder oo sariya wootaaɗo, Aadamu Hammadi nultondiraaɗo RFI Fulfulde jaɓɓike Meeter Wurahi Idriisa Sammbo. Ko o ñaawiyankeejo humiiɗo e suudu sariya aranuru ndun Abomey Kalawi, Benen.

Suudu sarɗinkooru Benen
Suudu sarɗinkooru Benen RFI/Carine Frenk