Koɗo men hannde ko Raamata Kaan, Murtitaninaajo daraniiɗo hakkeeji rewɓe

Hito 05:15
Ramata Kaan, daraniiɗo hakkeeji rewɓe e nder Moritani
Ramata Kaan, daraniiɗo hakkeeji rewɓe e nder Moritani © RFI FULFULDE

Curbaaɓe rewɓe no doolee walla no yaanee e mum to galleeji maɓɓe, ɓeynguureeji ɗin suuɗa ɗum hakkunde maɓɓe. Kulol wirtere ɓeynguure. Holko haanaa waɗeede e nder leyɗe Afrik ngam accingol ɗum? Holko e waajuuji walla jeewte cukaloy koy haana waɗaneede haa ɓe faama ɗee bone?  Raamata Kaan no jaaboo lamnde Ibrahiima Timmbi BAH.