Koɗo men hannde

Ko Meeter Alfa Aamadu DS Bah, woni Koɗo amen hannde, ko o laabiyankoojo bammbuɗo lorraɓe "Estaade 28 Setaambuur" Gine

Saakitaama ñannde :

Musaa Dadis Kamaraa e Seekubaa Konaate, ɓee hooreeɓe hiɓɓe ɗiɗo artii Gine, caggal duuɓi 11 ɗi ɓe fattii e leyɗe janane. Lorriiɓe laamu Muusaa Dadis Kamara tuumaaɗo e ɗii warngooji waɗuɗi e oo estaad 28 setaambuur" no weltori ruttagol ɓee konunkooɓe hiɓɓe ɗiɗo. Alfa Aamadu DS Bah no tawaa e laabiyankkooɓe maɓɓe. Ko kanko woni koɗo men hannde. Himo jaaboo lamnde Ibrahiima Timmbi Bah.

Meeter Alfa Aamadu DS Bah, laabiyankoojo bammbuɗo lorraaɓe laamu Kapiten Muusa Dadis Kamara e Jeneral Seekuba Konaate Gine.
Meeter Alfa Aamadu DS Bah, laabiyankoojo bammbuɗo lorraaɓe laamu Kapiten Muusa Dadis Kamara e Jeneral Seekuba Konaate Gine. © alfa Aamadu DS Bah
Ndaarugol taƴe goɗɗe