Koɗo "Ko Mɓiiɗon?" Ko Ibrahiima Sayku JALLO, jeyaaɗo Gine. Heɗoɗee kadi Fulfulde faaminiinde

Hito 25:00
Natal yeru
Natal yeru © AFP/Moussa Sow

Koɗɗo men hannde ko bi'eteɗo Ibrahiima Sayku Jallo, jeyaaɗo Gine. Kanko woni hooreejo fedde nde wonaa laamuyankoore wallitotoonde sukaaɓe alyatiimaaɓe walla sukaaɓe torotooɓe e dow laawi ɗii. Ma en keɗto hannde Fulfulde faaminiinde e dow ballal Profeseer FariSilaat KA.So ɗum ɓennii, en ngaratan e damal Lolllinal Ko Mbiiɗon.