Ngurdam funeyaagal [ Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Hito 25:00
Fedde funeeɓe Koddiwaar
Fedde funeeɓe Koddiwaar © Frederic Garat

Toɓɓere men aset 03lewru 7ɓuru 2021 no faati e funeyaagal. Noone ngurndam fune walla siwtaaɓe. Koɗo men ko rendoyankeejo bi’eteeɗo Usman BA. O jeyaa ko SenegaalEn keɗoto cimtol ngol nulturaaɗo men to Koddiwaar Abdul Aziz JALLO waɗi ko yowitii e ngonka funeeɓe.En keɗoto kadi seeditande Paate SOW, jeyaaɗo Mali, baabiraawo funeeɓe.E damal Lollinal Ko Mbiiɗon, ma en keɗto Funeeɓe Afrik, Adam e Hawa Sow, ko ɓe nalankooɓe.

Jeeyngal
Ko Mbiiɗon?

Neldee miijooji mon e dow tonngoode amen WhatsApp: +221772673131

Oɗon mbaawi jokkaade men e kelle Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa