Ko woni taariika oo aalaa fijirɗo?

Hito 25:00
Aala fijirɗo no wi'ee balafon walla balanru.
Aala fijirɗo no wi'ee balafon walla balanru. Redmedea/wikimedia.org

Ko Mbii-ɗon? oo aset 21 lewru  8ɓirdu no yeewta fii  aala bi'eteeɗo balan walla balanru. Ko aala tawteɗo e nder hiernage Afrik. En jaɓɓoto ɗoo e bi'eteeɗo Ali Mohamed Kamara ɓurɗo andireede e Sega Kamaara ko hertorɗo e fannu oo aala. Ko janginoowo kadi.So ɗum yawti ma en keɗto ji'andeeji mon ɗi accuɗon e WhatsApp. En keɗto kadi rajo gollidiiɗo RFI. Hannde ko rajo wongo e nder Mali e e ley ardagol Ali Baba Sankare. Rajo ngo no wi'e Tabital Pulaaku.Uddirten yeewtere ndee  ko Lollinal Ko Mbiiɗon? ko jantoore Mammadu Adama JALLO, nultoniraaɗo men to Gine ko faati e comci leppi.