Ko mbiiɗon?

Ko Mbiiɗon? No haala ko faati e gollangol hoore mum [ Oo taskaram ko fillitaaɗo]

Saakitaama ñannde :

Aset (asewe), 27 lewru 11ɓirdu hitaande 2021, yeewtere men hannde faati  gollangol hoore muuɗum? Holno neɗɗo waɗata haa sincana hoore mum sosiyete?Ngam heɓude ko laaɓi e ndee toɓɓere en njaɓoto ɗo Jeynaaba KAAN, Ko senegaalnaajo, o daarnii sosiyete no wii'ee KANARA. Ko kanko woni kadi hooreejo fedde no wi'ee Debbo Afrika klub. Ma en njeewtidu kadi e Mohammed Lamiin JALLO, ginenaajo, omo joogii sosiyete no wi'e "Groupe Kallan International".

Jeneba Ammar Kaan, duusoowo rewɓe sincooɓe sosiyeteeji mum, Ko o jooma faggorgal jawdi ngal o jeyani hoore makko
Jeneba Ammar Kaan, duusoowo rewɓe sincooɓe sosiyeteeji mum, Ko o jooma faggorgal jawdi ngal o jeyani hoore makko © RFI FULFULDE
Jeeyngal
Ko Mbiiɗon?

Neldee miijooji mon e dow tonngoode amen WhatsApp: +221772673131

Oɗon mbaawi jokkaade men e kelle Facebook e Twitter: RFI FULFULDE.

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe