Aysata Jaal arr haalan en holko fedde Pinal Pulaaku ummanii

Hito 30:00
© CICR / D. Mahamadou

Fedde Pinal Pulaaku sosa ko hitaande 2014. Faandaare mayre ko wallude finaa tawaa Pulaaku e jannginde ɗemngal fulfulde. Illa fedde nde jooɗi ɓee ngaɗi golleeji keewɗi ko faati e humppitinde, e jannginde rewɓe, e wallude sukaaɓe njannga e ley gure kewɗe.

Jeeyngal

Nde baasi oo fuɗɗi akkundeere leydi Mali, Pinal watti tewtude mballaaji rokka ɓe baasi oo eggini wonɓe Bamako e seraaji mun. En mbismoto Aysata Jaal, hooreejo fedde Pinal Pulaaku e yeewtana en holi golleeji fedde illa nde sosa.

Fulfulde faaminiinde

Nde yontere en njokkat jannde innde e gollal