Ko mbiiɗon?

Yuppi yontere nde ko Batal Pulaaku

Hito 30:00
CC by Pixabay/Paul Brennan

Bandiraaɓe hannde yeewtere ko mbismi ko fedde yimooɓe taweteeɓe Burkina. Ɓe nootirtoo inde Batal Pulaaku. Honno Batal Pulaaku ardi ? 

Jeeyngal

Honde sosaa. Holko wonii golle Batal e naalankaagal e jimi e ɗemgal fulfulde. Men ngandu sabu Mayram Taal et Aysatu Barii njaabiima e naamdule Isuf Sonde. 

So ɗum ɓenni men keɗo kadi yiyande Abu Soh, hooreejo fedde Taɓital Pulaaku e pottital hooreeɓe leyɗe Sahel (G5). O artii eko Macron wii fulɓe ngona añɓe men. 

Fulfulde faaminiinde 

Nde yontere en ngartan dow tafude inɗe