Kadijaa Siise holko addi ndarnuɗaa “reen mejaa”

Hito 30:00
Kadijaa Siise.
Kadijaa Siise. © Aissatou LY

Yuppi yontere nde ko debbo biyeteeɗo Kadija Siise. Oo noon ko njaayniyaŋke. Oo darnii kanko e rewɓe tato woɗɓe galle habrirurdu ene wiye e faransiire “Reine- média”.

Jeeyngal

Sa nanii reen mejaa noon fiirti ko jaaynde debbo laamiiɗo walle rewɓe laamiiɓe. Oo ɗoo galle noon soomi ko rajoo haalirde(Rajoo Molle) e ko faransiire wiyata “Site d’information” (Senkabaru) habrirde nde ganduɗaa woni ko e karaallaaji kesi ɗii. E wiide Kadija Siise golle reen mejaa, haaɗaani tan e hokkirde kabaaru e ko abbitii e dawrugol, pinal, cellal, faggudu, renndo eko nandiheen faandaare —aranol ngol woni yootude hujjaaji rewɓe ɓee e haalde caɗeele et torla maɓɓe e renndo ngo.

E yewtere taaɓiinde nde, Ceerno Issa Jallo, ekkinoowo enn haalde fulfulde sellunde, addunoo ko haala jemma ? Holko woni jemma ? hol mbaadi mum ? Holko waɗi jemma ene wiye ko luggiɗii ? Ko ɗum jokkitten faa hande ?