Mawningol hitaande capanɗe jeego’o (60) ndimaaku leyɗe Afirik: Noy yaakaare men ?

Hito 30:00
AFP

Saakiraaɓe hikka waɗata hitaande capanɗe jeego’o (60) nde leyɗe keewɗe ɗoo e Afirik njeyti koyemum en, na keɓi ndimaaku mum en ɗoo, keɓii ko faransiire wiyeta “indépendance”.

Jeeyngal

Burkina, Kott diwaare, Nijer, Caad, Benee, Maali fow ko e lewru ut ndu na lewru arooru ndu mawnini hitaande capanɗe jeego’o (60) ndimaaku mumen. Senegal kanium kam ko illa lewru nayaɓurdu mbaɗi maanditaare mumen. Caggal kitaali cappaɗe jeego’o (60) ene haani ɓeten koyemen sabu aanden warde hitaande faa hande en yaaru yeeso na en ndutti caggal. Mate ngalu men wayii no foɗnoo waade nii ? Mate to bannge laaɓi, walle to bannge laamu potal woni ko wiyete demokaraasii, woodii ko paarnoriɗen ? Holko foti wonde ndarnde sukaaɓe faa leyɗe men ɓamtoo ?

 

- Hoɓɓe men Malal Talla (Y’en a marre Senegaal)

- Usmane Dicko (almuudo to ɗuɗal Mangal Norber Songoo Kudugu-Burkina)

- Aliu Jallo depiteejo kiɗɗo to leydi Maali  !

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa