Ko mbiiɗon?

Kaa esam mi wonaa maccuɗo ma ! ka ƴeekam mi wona gaño ma !

Saakitaama ñannde :

Kaa esam mi wonaa maccuɗo ! kaa ƴeekam mi wona gaño ma ! Haande heewii, rewɓe resaaɓe wuurooɓe fitina e nder galleeji ɗi kono ngala to ngoyrii.  Hannde rewɓe wuurɓe mette e nder cuuɗi mumen tawa cuusaa haalde gasata.

Pierre Holtz/UNICEF
Jeeyngal

Ko ɗum kampaañ Seyaan ummanii. Haalde, hollitde mette guraaɗi e galleeji ɗi tawa ko esiraaɗo fawiɗum jom suudu biyum, naa ƴeekiraaɗo. Holko saabii rewɓe ɓe ceeraani e mette ? Ko ɗum min naamdi Woppa Jallo. Oo ko sarɗiyanke taweteeɗo ɗoo e Senegaal. Ma o artu e kampaañ Seyaan, holko fiirti, holko woni paandaale mun.

Fulfulde faaminiinde

Nde yontere en kaalan haala wakkiti  

 

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe