Ko mbiiɗon?

Jonnde tataɓal to leydi Gine e Kotdiwaar

Saakitaama ñannde :

Nde yontere mbiiɗen ko holko waɗi hooreeɓe leyɗe Afirik kaarataa laamu ? To leydi Gine Alfa Konde hippii sariya (tuuginorde, doygal) nde heɓa joottaade e jappere nde. Cuɓal (woote toɗɗorɗe) hooreejo leyndi ndi ma waɗu ñalnde 18 uktuubar 2020, hono noon Kotdiwaar, suɓngo mawɗo leydi ndi waɗata ko e joofugol (kaaddi, timmoode) lewru dariindu ndu (ñalde 31 uktuubar 2020)

CELLOU BINANI / AFP
Jeeyngal

To Gine haa e kotdiwaar, seppooji nana kono haɗaani Alfa Konde e Alasaan Watara ruttaade caggal e anniya joottaade e hoore leyɗe mumen, warngooji nana njokka. Mbella ɗum ko laawol ? Noy feere ?

Ngam yeewtidde en njaɓɓoto Suleyman Soh mo Amnesti Gine, Aliw Bah mo Fndc (fedde ndariinde ngam reende sariya leydi Gine) Maymuna Bah Jallo cukko-hooreejo rewɓe taweteeɓe e paarti luundiiɗo Ufdg

Awadi naalanke taweteeɗo ɗo e Senegaal

 

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe