Ko mbiiɗon?

Muktar Bari en kaalen haala pottital “Cine Droit Libre”

Hito 30:00
© Ciné Droit Libre

Bandiraaɓe hannde jooddiɗen ko biyeteeɗo Muktar Bari. Oo yoo gorko taweteeɗo ley ngalluure Bamako omo dilla e fannu kabruwol e sinema. Illa duuɓi joƴ faa hannde o darnii to Maali festiwaal (koolol /pottital) ene wiyee “cine droit libre”...Ngal pottital noon faandaare mum woni wadde feere fa kala dilloowo e sinima kaɓɓodiiɗo e hakeeji ɓiɓɓe aadama njokkondira. Hikka festiwal oo maa waɗu balɗe 16 deesaambur fayi 19 deesaambur 2020.  Ma o artu e holko ummini oo festiwaal oo ko woni paandaale ɗe,caɗeele ɗee e kadi holko wonii yiingo makko e kaburiiji leydi Maali e Afirik