Ko mbiiɗon?

En kaalan haala ñawu yillo enndu e torlaaji mum

Saakitaama ñannde :

Toɓɓuɗen nde yontere ko haala ñawu yillo enndu. On kumpaaka lewru uktuubar woni lewru teddiniraandu ñawu yillo enndu. Ɗum waɗi min yidde ittude kumpa e nguu ñawu ndu ganɗuɗa ene heɓa rewɓe ɓe ko ɓuri heewde.

RFI/Théa Ollivier
Jeeyngal

Men keɗo ɗum seedaaku biyeteeɗo Bintu Jah e dow alhaali denɗiiko Kumba baasɗo fittaandu mum sabaabunde ñawu yillo enndu. Caggal ɗum men keɗo haala Doktoor Kanta Ka. Oo ko cafroowo ñaw yillo enndu keetuɗo hannde to leyɗe tubaakuure ɗe. O tawetee ko Faraans. Ma o artu e maale ñawu yillo enndu ? Mate koko ronete ? Holi ɓeen ɓuri yawaade ? Mate ene safree haa sella ? Si eey hono safrirtee ? Kadi mate ene wooɗi deentorde ?

Lombu ooɗo aplikasion e nder noddirgal maa

Ndaarugol taƴe goɗɗe