Ko mbiiɗon?

Faɗimata Gey addi ko haala waylude nguru e battane mum

Hito 30:00
Faɗimata Gey.
Faɗimata Gey. © Pii

Koɗo yewtere Ko Mbiiɗon hannde ko Faɗimata Gey mawɗo fedde heɓɓiinde e reende fayida nguru ɓaleere e leydi Senegaal, fedde dariinde ngam haɓaade kala ko yowitii e mbayliingu nguru.

Jeeyngal

Yidde Faɗimata Gey woni moni kala faarnoroo nguru mum, moni kala heddoo e tagoodi mum, nanga haa tiiɗa. Kono mate ɗum yo huunde weeɓude ? Holko wuurti ɓe ɓamooɓe ɗii poppanteeri goƴƴinooje e ɗume ? Mate ɓe anndaa battane mum ?

 

Fulfulde faaminiinde

Nde yontere en kaalan haala njunndam, ko juuti, juutugol