Ko mbiiɗon?

Adama Jallo waajotooɗo sukaaɓe ƴettooɓe laaɓi kaɗaaɗi ɗi

Hito 30:00
AFP/File

Tuɓɓuɗen faa hande ko haala ɗannle ɗi aldaa e sariya. Adama Jallo ƴettiino laawol ɗanngal ngal aldaa e sariya e hitaande ujunaaji ɗiɗi e sappo e joy. Yidde makko wonno faa de faraans. O fokkiti Senegaal o rewii Mali, Nijeer, Burkina, faa Libii. Alla yamiraani e yettoyooo leydi faraans e hannde omon tawee ɗoo e Senegaal  e ɓee ɓe Oim (waalde toppitiinɗe kala ko yowitii e ɗangal e adunaaru ndu) cuɓii mbela waajaade e hartaade sukaaɓe yiɗuɓe ƴettude laawol ɗanngal ngal aldaa e Sariya.