Ko mbiiɗon?

Kaalen haala rewɓe dewlaaɓe (resaaɓe) gollooɓe ?

Hito 30:00
© Josiane Faubert

Hannde yeewtere Ko mbiiɗon humpittoo ko rewɓe rendinɓe dewgal e golle. Sahaa wayliima hannde. Debbo natti jooɗaade e suudu mum tan ene fada hokkeede. So gorko finii dawii yiiloyiima ko dañi, debbo kañum ne finat dawa. Kono rendinde dewgal e golle mbella ene weeɓi ? Holi caɗeele (tiɗallaji) taawete heen ? Mate dawde ene haɗa debbo toppitaade gallemum ? Mate gollade fiirti welsindaade galle mum ?

Jeeyngal

Kadijatu Njaay woni koɗomen e ndee toɓɓere. O jeyaa ko Wurosoogi kono omon tawe ooɗo sahaa to laamorde leydi Faraans. O dillata ko e karallaji kesi ɗii omo waɗa jeewte payidinɗe e gonnka rewɓe e caɗeele mumen e “youtube” to seen biyeteeɗo Njaay Jaata Tiiwi

Men Keɗo caggal Kadijatu Njaay seedaaku Ummu Jallo e tiɗallaji ɗi o heɓata e suudu makko e sabaabunde ko gollotoo ko. 

El Hajji Saada Sih oo cafroowo guurte maa artu kadi e waajoo ji mum tiiɗɗi