Ko mbiiɗon?

Laawol Sinemaa, Alasaan Jaago

Hito 30:00
Alassane Diago, laatinoowo filmuuji.
Alassane Diago, laatinoowo filmuuji. © Alassane Diago

Alat hannde  nder yewtere men, en  jaɓɓoto saakiika men nootortooɗo Alasan Jaago, ɓiɗɗo leydi Senegaal.Koɗo men oo  ko dilloowo e fannu sinema lolluɗo. O laatinii fulmuuji keewɗi. O okkaama jaarnol golle walla samanji keewuɗi.Ko ɓoyaani ko,  filmu makko “A la rencontre de mon père” « E jiidigal  baaba am» wonii sabu  African Movie Awards toɗɗii mo e ɓuranɓe mum.  Ma o artu e ngon toɗɗaango e denndaangal golle makko.   O andinnan en holko woni sabu o suɓii laawol siinema?Caggal Alasaan Jaago en keɗoto yi’anɗe mon ɗe accuɗon e whatsapp: +221772673131So ɗum ɓennii, en keɗoto ko Ceerno men Iisaa Jallo addani en e damal Fulfulde Faaminiinde.