Ko mbiiɗon?

Cukaaku e ngeyngu, nafa e caɗeele gollangol hoore mum

Hito 25:00
Ibrahiima BARI, Suka gollanoowo hoore mum. Ko o yeeyoowo alaaji darnirɗi cuuɗi Konaakiri. Gine
Ibrahiima BARI, Suka gollanoowo hoore mum. Ko o yeeyoowo alaaji darnirɗi cuuɗi Konaakiri. Gine © Ibrahima Bari

E yewtere alat 26/12/2020 en tolnii koɗo koɗo Ko Mbiiɗon, saakiika men nootortooɗo Ibrahiima BARI. Ɓiɗɗo leydi Gine. Himo jogii bitiki (walla) yeeyirde to Gine. Ko suka yeeyoowo alaaji darnirɗi suuɗi Konaakiri.Holno o wuuriri e ɗee golle? Caggal nde timmi jannde makko to iniwersite, ko honɗum waɗi o suɓii ngeyngu?Mbela no weeɓi, no newanii suka, accude mbellam mum jokka golle gila subaka haa jamma?Damal Fulfulde Faaminiinde. Profeseer Isa JALLO waaɗanii on heblo keso. 

Jeeyngal

 Neldee nji'anɗe mon e dow tonngoode amen WhatsApp: +221772673131

Oɗon waawi jokkaande men e kelle facebook e Twitter: RFI FULFULDE.