Laawol ganndal e needi

Honno(holno) jannde fayɓe fewdori ka dowri (margaaji)?

Hito 10:00
fayɓe janngooɓe
fayɓe janngooɓe © UNICEF

E bi’ol Siley Gorbal SY  horeejo halfinaaɗo jannde  fayɓe Senegaal,  haa jooni no woodi pehe haanaaɗe ƴetteede ngam jannde fayɓe ka dowri iwa e saɗteende. Torraaji no heewi no jaalii, hiɗi huuɓi denndaangal sukaaɓe tintinii non sukaaɓe rewɓe ɓen.E nder oo taskaram en tolnay Moodi Siree Gorbal SY hooreejo jannde fayɓe e leydi Senegaali.Fahin tolnete e ndee yewtere Alhaji Buubakar JALLO ko o mawɓe fayɓe janngooɓe e dowri Kiiri e nder Kubiya, Gine. Usman JALLO kadi ko ɓe jannginoowo, Booleko, e nder saare Labe.

Jeeyngal

Hiɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook : RFI FULFULDE.