Laawol ganndal e needi

Alhaali ɗereeji (kaydi) jibinande fayɓe ɓen ka lekkolji

Hito 10:00
Benin, ɓiɓɓe nayo e nder sappo kala, alaa kaydi jinbinande
Benin, ɓiɓɓe nayo e nder sappo kala, alaa kaydi jinbinande RFI/Sophie Ribstein

Neɗɗo kala no haani heɓude ɗerol (kaydi) jiɓinannde leydi ka o dañaa ɗon. Toɓɓere men nden hannde, ka taskaram Laawol Ganndal e Needi, no fewti e tiiɗormaaji walla caɗeele yowondirɗe e  heɓugol kaydi jibinannde fayɓe ɓen ka duɗe.Ngam humpitugol walla faamingol on, nafa jogagol ndii kaydi e saɗteende fayɓe ɓe alaa ɗeri jiɓinannde en heɗoto  jantoore Mariyamu MUUMINI, nultondiraaɗo RFI Fulfulde Kameruun. Aamadu BA, malinaajo, teral walde wallitiinde jannde fayɓe. Bureyma Ñalli renndiyankoojo, jeyaaɗo Bene. Ñaali Boli DIKKO ɗemɗiyankoojo, jannginoowo jaaɓi-hattirde fowtiiɗo.

Jeeyngal

Hiɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).