Laawol ganndal e needi

Alhaali Koɗanɗe walla cuuɗi e njoɓdi janginooɓe

Hito 10:00
Caɗeele heɓugol koɗanɗe renndo
Caɗeele heɓugol koɗanɗe renndo © RFI Archives

Yewtere Laawol Ganndal e Needi hannde ko fii jannginooɓe. Toɓɓere men nden no tefa fii koɗanɗe maɓɓe e njoɗdiiji maɓɓe. Ko honno ɓe woni e  heɓirde cuuɗi e ko honɗum wonaa e ɓeyditeede e njoɗdiiji maɓɓe.Bi’ol jannginooɓe: “ Alhaali koɗanɗe jannginooɓe wonaa ko newii, nde jannginoowo no golla haa wi’a soodii suudu, taway ɗum ɓooyii, sabu famɗugol njoɗdi maɓɓe.”Hannde e oo taskaram en tolnay Aagibu Soo ko jannginoowo jeyaaɗo Gine. Mahamudu Haafijiiwu JALLO jannginoowo jeyaaɗo Niijer .Koɗɗo yewtere nden hannde ka Laawool Ganndal e Needi ko Raamatulaahi JALLO jannginoowo Gambiya.

Jeeyngal

Hiɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).