Laawol ganndal e needi

Piyugol fayɓe ɓen ka duɗe ( lekkolji)

Hito 10:00
Fayɓe janngooɓe, lekkol wonɗo Gine
Fayɓe janngooɓe, lekkol wonɗo Gine ambaguinee-canada.org

Toɓɓere taskaram Laawol Ganndal e Needi hannde no fewti e fii piyugol walla njaggugol fayɓe ɓen ka duɗee. Janngooɓe ɗuuɗuɓe no fotta e nden saɗteende ka cuuɗi janngirɗi.Mariyam BURAYMA gollanoowo fedde daraniinde reenugol hakkeeji fayɓe Benen.En heɗoto Hawaa’u JALLO  janngoowo e suudu jeetataɓuru, Suleyman JALLO wonɗo e  suudu sappoo e ɗiɗaɓuru. Ka waynodiral, en jaɓɓoto  Doftooru Jawoga Eliija ABIGAYEL jannginoowo ka duɗal mawngal Benin.

Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).