Laawol ganndal e needi

Ñaameteeji walla nguureeji jannganaakuuɓe e nder duɗe Afrik goɗɗe

Hito 10:00
Ngal ɗoo natal ko ɓannginirdal
Ngal ɗoo natal ko ɓannginirdal © Mairie de Mouans-Sartoux

Toɓɓere ka taskaram Laawol Ganndal e Needi hannde no fewti e ñaameteeji walla nguureeji jannganaakuuɓe e nder duɗe Afrik goɗɗe.Fii anndugol ko honɗum ɓee fayɓe ñaamata e ko jelu ɗum yoɓetee, yewtiday e Aadamu Siwto yiiloowo  fedde toppiinde jannde ega hoɗa’en e nder diiwal Taraba State, Najiriya.Fahin en yewtiday e Mahamadu Indrap jannginoowo jeyaaɗo Nijer.Ka waynodiral em tolnay Doftooru Abubakar ABBA jannginoowo e duɗal mawnugal Najiriya wi’eteengal American University Of Najeriya Yola .

Jeeyngal
Laawol Ganndal e Needi

iɗon waawi accude nulal, maa okkude miijo mon ka tonngoode amen WhastApp : 00221766441278.

Porogaraamuuji walla njuɓɓundiiji amen ɗin fow/fof hino tawee ka Twitter e ka hello amen Facebook :

RFI FULFULDE. Laawol Ganndal e Needi no heɗee aljumaare kala 8:50 (GMT), heɗitee altine 17:50 (GMT).